sua chua và bao tri trang thiet bi y te, cho thue may dien tim, cho thue may nuoc tieu, cho thue may sinh hoa ban tu dong, hoa chat sinh hoa, hoa chat elisa, hoa chat mien dich, hoa chat huyet hoc, may x quang, kiem dinh phong chi, dong phong chi x quang

Công ty chuyên cung cấp thiết bị y tế giá rẻ

Thiet bi y te Thu Ky Nguyen

 
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TMDV THƯ KỲ NGUYÊN
 

Địa chỉ: 147 Đường 1B, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện Thoại: 028. 6684. 8978

Hotline: 0938. 920. 159 - 0902. 704. 900

Hotline Kỹ Thuật: 0913. 671. 037 - 0902. 704. 900

Hotline Báo Giá: 0916. 502. 539 - 0915. 667. 814 - 0972. 552. 410 - 0902. 704. 900DANH MỤC SẢN PHẨM
Trang Thiết Bị
Hóa Chất - Vật Tư Tiêu Hao
Thi Công Lắp Đặt
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Nhập từ khóa cần tìm:


Báo Giá Sản Phẩm
Hữu Phước: 0913.671.037

Bích Thủy: 0916.502.539

Tiến Dũng: 0902.704.900

Mỹ Ý: 0915.667.814
Thống Kê Truy Cập
Đang online: 1
Truy cập hôm nay: 12
Truy cập hôm qua: 8
Tổng số truy cập: 4521
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Trang Thiết Bị Chẩn Đoán Hình Ảnh Máy Chụp CT 8 Lát

may ct 8 lat toshiba
Hình Lớn Hơn

 

Tên Sản Phẩm: Máy Chụp CT 8 Lát
Model:
Hãng Sản Xuất: Toshiba
Công Nghệ: Nhật Bản
Xuất Xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng.
Thời gian giao hàng: 1 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc (Hàng có sẵn)
Hình thức thanh toán: Đặt cọc trước 30%. Số còn lại thanh toán khi nhận hàng

Thông Số Kỹ Thuật: Máy Chụp CT 8 Lát

Toshiba Aquilion 8 lát cung cấp hình ảnh đẳng hướng độ phân giải cao với các lát 8 x 0.5mm, tạo ra các tập dữ liệu thể tích lý tưởng. Toshiba Aquilion 8 có thể được nâng cấp lên Aquilion 16

A - Phaàn kyõ thuaät ( Caáu hình kyõ thuaät chi tieát )
1- Khoang maùy

1.1 Loïai quay lieân tuïc vôùi voøng tröôït ñieän aùp thaáp .

1.2 Ñoä nghieâng khoang maùy toái thieåu : ....................................................... +/ - 300 1.3 Ñöôøng kính khoang maùy toái thieåu : ......................................................... 72 cm . 1.4 Toác ñoä nghieâng cuûa khoang maùy : ............................................ 0.50 / giaây 1.5Toác ñoä quay cuûa khoang maùy : 0.5,0.75,1,1.5 giaây / voøng 3600

2- Baøn Beänh nhaân

2.2 Troïng löôïng toái ña cuûa beänh nhaân : ............................................ 205 kg 2.6 Toác ñoä di chuyeån doïc cuûa baøn beänh nhaân ................................ 100 mm / giaây
3- Boùng x-quang

3.1 Dung lượng nhit ca boùng: …………………… …............. 7.5 MHU

 3.2 Toác ñoä taûn nhieät cuûa anode: ....................................... . 1,386 / phuùt

3.3 Kích thöôùc tieâu ñieåm - Tieâu ñieåm lôùn : ................................................. 0.9 x 0.8 mm –

 Tieâu ñieåm nhoû : ................................. 1.6 x 1.4 mm

3.4 Goùc môû chuøm tia : .............................. 49.20

3.5 Coâng suaát toái ña cuûa boùng ñeøn ……… 60kW 3.6 Doøng qua boùng: 10mA-500mA.
4- Tuû ñieän , cao taàn , cao theá Tuû ñieän loïai cao taàn , cao theá . Vaän haønh lieân tuïc .
5- Ñaàu thu.
· Kieåu ñaàu thu : chaát raén
· Soá haøng khi thu nhaän hình : 896 x8
· Soá löôïng caûm bieán cho 1 daõy 896x34
6- Caùc thoâng soá chuïp queùt , taùi taïo, xöû lyù vaø löu tröõ hình 6.1 Soá laùt caét thu nhaän trong 1 voøng baét buoäc laø ......................... 8 laùt caét .

 6.2 Thôøi gian quay 1 voøng 3600 ngaén nhaát :....................................... 0.5 s .

 6.3 Thôøi gian queùt xoaén oác / helical lieân tuïc daøi nhaát : ………………. 100 s .

 6.4 Thôøi gian taùi taïo aûnh : ………………………………………………………………… 8 aûnh / giaây

6.5 Coù theå taùi taïo aûnh ñoàng taâm vaø khoâng ñoàng taâm 6.6 Ma traän taùi taïo aûnh : ........................................................... 512 x 512

6.7 Ma traän hieån thò aûnh : ....................................................... 1024 x 1024
7- Baøn ñieàu khieån vaø hieån thò hình . Maùy tính chuû

7.1- maùy tính chuû . Thieát bò ngoïai vi : - Maøn hình LCD 19 inch , cho hieån thò aûnh : ............................ 7.2- Giao dieän vôùi ngöôøi söû duïng : - Deã söû duïng , caùc chöông trình ñieàu khieån chuïp vaø hình aûnh ñöôïc trình baøy treân cuøng 1 maøn hình - Coù theå tieáp caän caùc phaàn meàm laâm saøng , caùc chöông trình xöû lí taùi taïo hình , in phim , löu tröõ , xem hình BN..moät caùch deã daøng thoâng qua caùc bieåu töôïng ( icon ) , vaø caùc phím chöùc naêng treân baøn phím .

 7.3- Kích thöôùc maøn hình : Maøn hình LCD 19 inch, loïai khoâng nhaùy .

 7.4- Ñieàu khieån chuïp , in phim baèng phaàn meàm töø baøn ñieàu khieån console

7.5- Coù saün coång DICOM cho noái maïng vôùi caùc thieát bò DICOM khaùc . - Chuyeån nhaän aûnh theo chuaån DICOM . - DICOM cho lưu nh vaøo dĩa quang t ( MOD ). - Noái vôùi maùy in phim theo chuaån DICOM - Coù theå noái vaøo maïng hình aûnh trung taâm - PACS .

7.6- Phaàn meàm höôùng daãn söû duïng maùy - Ñöôïc caøi saün treân maùy vi tính chuû cuûa CT , vaø coù theå xem laïi baát cöù luùc naøo - Phaàn meàm caøi ñöôïc treân maùy tính xaùch tay ( huaán luyeân nôi khoâng coù maùy CT )

8. Maùy in phim khoâ Konica .
Sản Phẩm Cùng Loại
Máy In Phim Khô DRYSTAR 5302
may
Hãng SX: (AGFA - Bỉ)
Máy X Quang Cao Tần
may
Hãng SX: (DRGREM)
Hệ Thống CR Kỹ Thuật Số Prima - T2
may
Hãng SX: (Fujifim - Nhật Bản)
Máy X Quang 300mA Toshiba
may
Hãng SX: (Toshiba)
Máy In Phim Khô X-Quang Loại Nhiệt
may
Hãng SX: (Fujifim - Nhật Bản)
Máy X Quang 500mA Toshiba
may
Hãng SX: (Toshiba)
Máy X Quang XRS
may
Hãng SX: (Ecotron-Hàn Quốc)
Hệ Thống Kỹ Thuật Số AGFA
may
Hãng SX: (AGFA - Đức)