sua chua và bao tri trang thiet bi y te, cho thue may dien tim, cho thue may nuoc tieu, cho thue may sinh hoa ban tu dong, hoa chat sinh hoa, hoa chat elisa, hoa chat mien dich, hoa chat huyet hoc, may x quang, kiem dinh phong chi, dong phong chi x quang

Công ty chuyên cung cấp thiết bị y tế giá rẻ

Công Ty Thiết Bị Kỹ Thuậ Vật Tư Y Tế TKN

 
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VẬT TƯ Y TẾ TKN
 

Địa chỉ: Số 40 Nguyễn Hữu Dật, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Văn Phòng: 382/12/20B Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện Thoại: 028. 6684. 8978 - 0708.216.218

Hotline: 0938.920.159 - 0902.704.900 - 0948.161.766 - 0904.961.663

Hotline Kỹ Thuật: 0913. 671. 037 - 0902. 704. 900

Tư Vấn Kỹ Thuật: 0972. 552. 410 - Tư Vấn Hồ Sơ, Giấy Phép Phòng Khám: 0902. 704. 900

Hotline Báo Giá: 0972.552.410 - 0938.920.159 - 0902.704.900 - 0913.671.037 - 0948.161.766


DANH MỤC SẢN PHẨM
Máy Xét Nghiệm
Máy Huyết Học
Máy Sinh Hóa
Máy Elisa - Miễn Dịch
Máy Nước Tiểu
Máy HbA1c
Máy Chuẩn Đoán HpyLori
Hóa Chất - Vật Tư Tiêu Hao
Hóa Chất Elisa - Miễn Dịch
Hóa Chất Huyết Học
Hóa Chất Sinh Hóa
Giấy In Nhiệt
Test Nhanh Các Loại
Vật Tư Phòng X-Quang
Bộ Nhuộm
Chẩn Đoán Hình Ảnh
Máy Chụp X-Quang
Máy Điện Tim
Máy Nội Soi
Máy Siêu Âm
Máy Đo Độ Loãng Xương
Máy Điện Não
Hệ Thống Kỹ Thuật Số CR
Máy In Fim X-Quang
Máy Chụp CT-MRI
Tấm Nhận Ảnh DR
Phòng Mổ, Cấp Cứu, Lưu Bệnh
Đèn Mổ
Bàn Mổ - Bàn Tiểu Phẩu
Bồn Rửa Tay
Xe Đẩy - Xe Tiêm - Tủ Thuốc
Giường Bệnh Nhân
Nồi Hấp Tiệt Trùng
Dụng Cụ Phẩu Thuật
Máy Cắt Đốt
Tai Mũi Họng
Mắt
Chấn Thương Chỉnh Hình
Sản Phụ Khoa
Theo Dõi - Tầm Soát - Điều Trị
Thiết Bị Điều Trị
Monitor Các Loại
Tầm Soát Ung Thư
Thẩm Mỹ - Spa
Phân Tích Da
Máy Triệt Lông
Nha Khoa
Vật Tư Phòng Nha
Thi Công Lắp Đặt
Phòng Chì
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Nhập từ khóa cần tìm:


Báo Giá Sản Phẩm
Hữu Phước: 0913.671.037
0972.552.410

Bích Thủy: 0938.920.159
0948.161.766

Tiến Dũng: 0902.704.900
Thống Kê Truy Cập
Đang online: 2
Truy cập hôm nay: 16
Truy cập hôm qua: 14
Tổng số truy cập: 4801
THÔNG TIN SẢN PHẨM


Click Xem Hình Lớn Hơn

 

Tên Sản Phẩm: Máy Chụp CT 8 Lát
Model:
Hãng Sản Xuất: Toshiba
Công Nghệ: Nhật Bản
Xuất Xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng.
Thời gian giao hàng: 1 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc (Hàng có sẵn)
Hình thức thanh toán: Đặt cọc trước 30%. Số còn lại thanh toán khi nhận hàng

Thông Số Kỹ Thuật: Máy Chụp CT 8 Lát

Toshiba Aquilion 8 lát cung cấp hình ảnh đẳng hướng độ phân giải cao với các lát 8 x 0.5mm, tạo ra các tập dữ liệu thể tích lý tưởng. Toshiba Aquilion 8 có thể được nâng cấp lên Aquilion 16

A - Phaàn kyõ thuaät ( Caáu hình kyõ thuaät chi tieát )
1- Khoang maùy

1.1 Loïai quay lieân tuïc vôùi voøng tröôït ñieän aùp thaáp .

1.2 Ñoä nghieâng khoang maùy toái thieåu : ....................................................... +/ - 300 1.3 Ñöôøng kính khoang maùy toái thieåu : ......................................................... 72 cm . 1.4 Toác ñoä nghieâng cuûa khoang maùy : ............................................ 0.50 / giaây 1.5Toác ñoä quay cuûa khoang maùy : 0.5,0.75,1,1.5 giaây / voøng 3600

2- Baøn Beänh nhaân

2.2 Troïng löôïng toái ña cuûa beänh nhaân : ............................................ 205 kg 2.6 Toác ñoä di chuyeån doïc cuûa baøn beänh nhaân ................................ 100 mm / giaây
3- Boùng x-quang

3.1 Dung lượng nhit ca boùng: …………………… …............. 7.5 MHU

 3.2 Toác ñoä taûn nhieät cuûa anode: ....................................... . 1,386 / phuùt

3.3 Kích thöôùc tieâu ñieåm - Tieâu ñieåm lôùn : ................................................. 0.9 x 0.8 mm –

 Tieâu ñieåm nhoû : ................................. 1.6 x 1.4 mm

3.4 Goùc môû chuøm tia : .............................. 49.20

3.5 Coâng suaát toái ña cuûa boùng ñeøn ……… 60kW 3.6 Doøng qua boùng: 10mA-500mA.
4- Tuû ñieän , cao taàn , cao theá Tuû ñieän loïai cao taàn , cao theá . Vaän haønh lieân tuïc .
5- Ñaàu thu.
· Kieåu ñaàu thu : chaát raén
· Soá haøng khi thu nhaän hình : 896 x8
· Soá löôïng caûm bieán cho 1 daõy 896x34
6- Caùc thoâng soá chuïp queùt , taùi taïo, xöû lyù vaø löu tröõ hình 6.1 Soá laùt caét thu nhaän trong 1 voøng baét buoäc laø ......................... 8 laùt caét .

 6.2 Thôøi gian quay 1 voøng 3600 ngaén nhaát :....................................... 0.5 s .

 6.3 Thôøi gian queùt xoaén oác / helical lieân tuïc daøi nhaát : ………………. 100 s .

 6.4 Thôøi gian taùi taïo aûnh : ………………………………………………………………… 8 aûnh / giaây

6.5 Coù theå taùi taïo aûnh ñoàng taâm vaø khoâng ñoàng taâm 6.6 Ma traän taùi taïo aûnh : ........................................................... 512 x 512

6.7 Ma traän hieån thò aûnh : ....................................................... 1024 x 1024
7- Baøn ñieàu khieån vaø hieån thò hình . Maùy tính chuû

7.1- maùy tính chuû . Thieát bò ngoïai vi : - Maøn hình LCD 19 inch , cho hieån thò aûnh : ............................ 7.2- Giao dieän vôùi ngöôøi söû duïng : - Deã söû duïng , caùc chöông trình ñieàu khieån chuïp vaø hình aûnh ñöôïc trình baøy treân cuøng 1 maøn hình - Coù theå tieáp caän caùc phaàn meàm laâm saøng , caùc chöông trình xöû lí taùi taïo hình , in phim , löu tröõ , xem hình BN..moät caùch deã daøng thoâng qua caùc bieåu töôïng ( icon ) , vaø caùc phím chöùc naêng treân baøn phím .

 7.3- Kích thöôùc maøn hình : Maøn hình LCD 19 inch, loïai khoâng nhaùy .

 7.4- Ñieàu khieån chuïp , in phim baèng phaàn meàm töø baøn ñieàu khieån console

7.5- Coù saün coång DICOM cho noái maïng vôùi caùc thieát bò DICOM khaùc . - Chuyeån nhaän aûnh theo chuaån DICOM . - DICOM cho lưu nh vaøo dĩa quang t ( MOD ). - Noái vôùi maùy in phim theo chuaån DICOM - Coù theå noái vaøo maïng hình aûnh trung taâm - PACS .

7.6- Phaàn meàm höôùng daãn söû duïng maùy - Ñöôïc caøi saün treân maùy vi tính chuû cuûa CT , vaø coù theå xem laïi baát cöù luùc naøo - Phaàn meàm caøi ñöôïc treân maùy tính xaùch tay ( huaán luyeân nôi khoâng coù maùy CT )

8. Maùy in phim khoâ Konica .
Sản Phẩm Cùng Loại
Máy X Quang Titan 2000 Dual Plus
may-x-quang-titan-2000-dual-plus;
Hãng SX: Vikomed
Máy X Quang Cao Tần 500mA Wonsolution WSR40
may-x-quang-cao-tan-500ma-wonsolution-wsr40;
Hãng SX: Wonsolution
Máy X Quang 500mA Hàng Dựng
may-x-quang-500ma-hang-dung;
Hãng SX: Việt Nam
Máy X- Quang Cao Tần XCOVERY
may-x-quang-cao-tan-xcOvery;
Hãng SX: XCOVERY
Máy X Quang Cao Tần
may-x-quang-cao-tan;
Hãng SX: DRGREM
Máy X Quang 300mA Hàng Dựng
may-x-quang-300ma-hang-dung;
Hãng SX: Toshiba